Brexit, tugdut d tlelli

brexit

A referendum abriṭani ɣef tuffɣa n Tagelda-Yedduklen ɣef Tiddukla Turupit yessufeɣ s tamamekt taceɛlalt uwexxeṛ n tikti tugdutant di Turupt, anemgal yiwen u sistem oligarcik i yissvan udem-is akter d ukter.

 « Ssent-id, yal tikkelt i yilzem-a-neɣ ad-nefren gar Turupt d ugaraw amuqran, nettxiyer agaraw amuqran ». Awal-agi n Winston Churchill yissegzel drus n uḥulfu urupi n ugdud englizi. Akk-a ihi, takcemt di lqaleb umenẓawi d aklan, tuɛer i yiwen uɣlan abeḥri d amzenzu, ladɣa mi tutlayt-ines tgelled ɣef wumaḍal.

Ur netɛaṭil-ara aṭas ɣef t analiz n iẓuran n tusdiwin turupiyin, neɣ ɣef isekkilen-nsen tilellisid d anti-aɣlanist. Ad-neqqar verk belli Tiddukla-agi tetteddu cwiṭ d cwiṭ ɣuf yiwen uwanak federal, ayen i yessaweḍ-d ɣer uqṛas aked Britanya Tamuqrant, i tesɛa tayri tamuqrant i tnaya-ines. Tiẓri tanglizit n Turupt d yiwet tiẓri tadamsant. Ihi kan, alama d unekcem-ines di tiddukla tadamsant ur tekfa-ara (ulac-it wala di wunar Schenger, wala di taɣzut Euro).

D acu kan tura, yelha-d ad-nsekked tisedmart ɣef ugemmuḍ n u referendum-agi n tuffɣa n Tiddukla Turupit, di 16 yunyu aneggaru: ihi kan, nesked tayyugt, bac ur d-neqqar-ara d ṭṭufan, n lekṛeh d uneḥqeṛ ɣur yal i komentater isertan neɣ medyatik.

Antolojya tamecṭuḥt: Jean-Claude Juncker, aselway n ta komisyu turupit, yenna-d « ur nezmir-ara ad-nesɛu afran ugdudan mgal iɣan urupiyin »;

A bankster Peter Sutherland yessufeɣ-d netta awal-agi, « lǧil ameẓyan n Briṭanya Tamuqrant sfellen-t-id, f ǧal yiwen usenɛat yerkad n tilawtin d tilkamin. S tamamekt neɣ nniḍen, yelzem u rezulṭa-agi ad-yettan »;

Ccix Jacques Attali, u ǧeḥa n imuqranen (d u bankster netta daɣen), yessawal-d f ta « barbarya » ma iɛedda u Brexit. Yeqqar-a-wen « alama d tura, neẓra-d kra n timzahtin tudsiwint, tadamsant, temettiwin, neɣ syentifik, am tasurift i ur yezmir yiwen ad-yekkes, ulama s yiwen voṭ ugdudan. S lvoṭ-agi n u Brexit, d umenzay-agi, yeffer maca d uxatar, i yeṛṛeẓ;

A « filosof » liberal Gaspard Koening, yenna-d netta belli « u referendum-agi yessufeɣ-d Lengliz nniḍen, tihin n i holligans d u Little Englanders. Awal-a ivan d aḥaqqaṛ ? D tiḍeṭ. Keṛheɣ iɣlan »;

Jean Quatremer, aneɣmas afransi amuqran (maca ula d yiwen ur yesla-d fellas alama d ass-a), yesked imal mi yefka-d rray-agi, « syen akkin ufeǧer n tanayanism, lmektub-nsen d Zimbabwe ! »;

Ma d Tony Blair, yetxemmim belli « aɣref abriṭani yesɛa uzref n ubeddel n rray. Iwacu uskasi yilzem-as ad-ḥbes tura ? ». Ballak acku yiwen rray yerbeḥ a Mass aneɣlaf-amezwaru ?

Yiwet ta petisyu tahrawant i teffeɣ-d, ssenyan-t-id kra n imelyunen n medden, tettnadi i yiwen lvoṭ ajdid, s iɣdi-agi: bac ad-yerbeḥ u Brexit, yilzem-as minimum 60% n leṣwaṭ. Tura neɛlem u rezulta n ṣḥab n « out » 52%. Dɣa, yidak i xesren, ttnadin i rrbeḥ.

Yerna, u Brexit mačči d tamezwarut di umezruy n ta federalizasyu tamḥettemt: a referendum afransi n 2005, d irlandi n 2008 ffkan-d lemtel n tamrarut tasertant n iɣerfan mgal « ubennu » urupi. Di snat n tikkal, uksan « ugdudan » kemmelen-d abrid-nsen mebla kra n leqder i lebɣi aɣerfan. Tagrayt n ukk wagi, tugdut tgerrez mi truḥ deg unamek n tidɣeṛt tumaḍalist. Di tikkelt tanemgalt, ssawalen f u « populism », awal di lmoda wussan ineggura-a.

Ihi kan, nesked daɣen amk aḥric amuqran n yikossiyen voṭan-d « in ». Wagi yesɛa taɣẓint-ines di wunnar d iɣelifen isertan n tmurt-a: am yal iɣelnawist n tmura turupiyent tidersint, widak n u Scottish national party ttamanen tella di Tiddukla Turupit yiwet tɣawsa n « taɣellist » mgal tugwdi n yiwen tromatism n tuffɣa n Tagelda-Yedduklen. Ma f yikossiyen i mačči d iɣelnawist, ẓẓun-t ɣef utseqsi-agi am ibriṭaniyen nniḍen. Ihi kan, in fine newweḍ ɣer tarennawt tafessast n u Bremain, s lekmel-ines d tafestit, acku aẓar-is d wunnar asertan spesyal.

Akk-nni daɣen di Irlanda-Ugaffa, anida imezdaɣ ikatolikiyen (45% n imezdaɣ) voṭan-d qrib yal-a-sen i tiɣimi di Tiddukla, akniw ɣur-sen n imttili amuqran krer aked Tagduda. F temsalt-agi, neẓra-d ɣur ukabar n Sinn Féin urar amihaw n uneldi amaynu n u dossye n taynut n tigzirt. Urar amihaw acku yeggez u Statut Quo aleqqaq di Irlanda-Ugaffa.

Yeqqim kan yiwen utseqsi aneggaru: yal isenqaden i xedmen-ten iseggasen ineggura di Tagelda ttefken yiwet turufobya tahrawant n ibriṭaniyen, tettruḥu alama d 85% n isenqadenten. Bac ar taggara ad-newweḍ ass n u Brexit i 52% s yiɣil. Dagi d anza n tamumt n usekkil ɣur igduden urupiyen, silqaqen-ten tarennawt n tadamsa-tagellidt.

Akter n lexber lɛali-agi n u Brexit, d nuṭa taneggarut-agi i tuklal-d as-nefk utxemmim leqqay di yimal.

Nabil Kenana